با حکم دکتر علی جباری ، مدیر توسعه و راهبری بازار بیمه رازی به عنوان سرپرست معاونت اجرایی مدیرعامل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ، در حکم مدیر عامل بیمه رازی خطاب به وهاب جوادی به کارگیری همه توان و ظرفیت معاونت اجرایی و سایر معاونتها در تحقق اهداف بنیادین، ارتقاء جایگاه بیمه رازی در صنعت بیمه و افزایش کارآمدی شرکت به عنوان بیمه گر حرفه ای برای بیمه گذاران ، آحاد مردم و سهامداران خواسته شده است.

دکتر علی جباری در این حکم با اشاره به چرخش های استراتژیک ، اهداف و استراتژی های کلان مصوب هیات مدیره، برنامه ریزی اساسی جهت تحقق چرخش استراتژی های مهم سه گانه شرکت شامل ؛ ستاد محوری به شعبه و نماینده محوری ، بازاریابی محافظه کارانه به تهاجمی ، مشتری مداری منفعلانه به افزایش وفاداری و وابستگی مشتریان به بیمه رازی را خواستار شده است.

مدیر عامل بیمه رازی در پایان این حکم با اشاره به خط مشی های سه گانه ؛ افزایش سهم بازار ، توسعه کمی و کیفی پرتفوی، پرداخت بهینه خسارت و سودآوری شعب و نمایندگی ها تاکید کرد : حمایت جدی از شبکه نمایندگی در بازار رقابت مورد انتظار می باشد.

گفتنی است وهاب جوادی در صنعت بیمه پله پله،کارشناسی،کارشناس مسئول ،سرپرست ورییس اداره،سرپرست و مدیر را با ارتقاء از درون سازمان تجربه کرد و در حال حاضر قدیمی ترین مدیر بازاریابی و جوانترین معاون صنعت بیمه می باشد.
تحصیلات وی کارشناسی مهندسی صنایع (تحلیل سیستم )
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
مدیریت حرفه ای کسب و کار بیمه (IDBA)
می باشد.