به گزارش روابط عمومی، سرویس جدید “تلفن بیمه همراز” به اکوسیستم نوآوری های دیجیتال بیمه رازی اضافه گردید. با حضور آقای مهندس نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و آقای مهندس ملکی، معاون برنامه ریزی و نوآوری بیمه رازی، از تلفن بیمه همراز رونمایی شد.

این سرویس برای مواقعی که افراد به اینترنت دسترسی نداشته باشند و یا برای افرادیکه کار با اینترنت برایشان دشوار است راه اندازی شد.

از طریق شماره گیری 0218287 می توانید:

  • اصالت بیمه نامه خود را چک کنید.
  • اندوخته بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را مشاهده نمایید.
  • اقساط بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را چک کرده و از تعداد مبالغ اقساط باقی مانده مطلع گردید.

تلفن بیمه همراز با شماره 0218287 خدمتی جدید در اکوسیستم نوآوری های دیجیتال بیمه رازی می باشد.