تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

درخواست نمایندگی حقوقی

شرکت بیمه رازی بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه 75مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا نسبت به جذب نماینده حقوقی اقدام می نماید.
  شرایط عمومی اخذ نمایندگی حقوقی به شرح ذیل است :

 • تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف
 • تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ا ایران
 • موضوع فعایت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه می باشد .
 • تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر می باشد .
 • داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه
 • ارائه گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه حداقل به میزان 50درصد کل سرمایه نماینده حقوقی
 • ارائه صورت کامل اسامی سهامداران ،مدیران و میزان سهام هریک از آنها
 • ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری مدیران مطابق بند ث ماده 5 آیین نامه 75
 • مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 آیین نامه 75 می باشند.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسس وهیئت مدیره
 • ارائه اظهار نامه ثبت نمایندگی حقوقی و تاییدیه نام آن

 

 شرایط اختصاصی جهت تاسیس نمایندگی حقوقی

 • تکمیل فرم درخواست تاسیس شرکت نمایندگی
 • ارائه طرح توجیهی جهت ایجاد نمایندگی حقوقی

 

 

  1-مشخصات فردی:  2-اطلاعات شغلی و تحصیلی:

  3-اطلاعات تماس:  متقاضی فعالیت به عنوان