تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

دستورالعمل جشنواره اوج

 

 

 

1. هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد انگیزه در شبکه فروش ، بهبود وضعیت تحقق بودجه و انطباق ترکیب پرتفوی و در راستای چرخش استراتژی نمایندگی محوری و توسعه کمی و کیفی پرتفوی شرکت می‌باشد .

 

2. دامنه کاربرد

کلیه نمایندگان حقیقی و حقوقی فعال در سراسر شرکت می باشد .

 

3. تعاریف

 • مدت جشنواره : از 1 دی الی 29 اسفند ماه 1400 است .
 • امتیاز : براساس حق بیمه وصولی بیمه نامه های جدید پس از اعمال ضرایب رشته های بیمه ای مشروح در جدول 1-1 به ازای هر یک میلیون ریال تعریف میگردد .
 • شرط ورود به جشنوراه : بر اساس ضوابط این دستورالعمل کسب حداقل 1,500 و 3,000 امتیاز به ترتیب برای نمایندگان حقیقی و حقوقی میباشد .
 • جایزه : مبلغی است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل در ازای امتیاز تعیین و به نماینده برنده اعطا میگردد .
 • هیئت داوری جشنواره : متشکل از مدیرعامل، معاون اجرایی، معاونین فنی ، مدیریت امور شعب و نمایندگان ، مدیر بازاریابی و توسعه پرتفوی (به عنوان دبیر هیئت داوری) و مدیر مالی می‌باشد. این هیئت جهت تصویب نهایی پرداخت جشنواره و بر اساس اعلام دبیر ، تشکیل جلسه داده و مراتب مطروحه در صورتجلسه اعلام و تصویب می‌گردد.

 

4. مسئولیت‌ها

 • مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیریت بازاریابی و توسعه پرتفوی است.
 • مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده مدیریت امور شعب و نمایندگان است.
 • مسئولیت تبلیغ و اطلاع رسانی به نمایندگان بر عهده مدیریت روابط عمومی است .
 • مسئولیت نظارت و محاسبات مالی جشنواره و پرداخت جوایز نمایندگان برنده بر عهده مدیریت مالی است .
 • مسئولیت ترغیب و هدایت شبکه فروش و ارائه گزارشات بر عهده مدیران شعب است .
 • در صورت وقوع مشکلات و موارد پیش بینی نشده در فرآیند اجرای قرارداد ، هیئت داوران مسئولیت بررسی آن را بر عهده دارد .
 • مدیران فنی رشته های موضوع جشنواره مسئولیت پشتیبانی شعب و شبکه فروش و ارائه راهکارهای افزایش فروش را بر عهده دارند .

 

 

5. شرح دستورالعمل

5-1          ضوابط جشنواره :

 • مبنای تولید امتیاز حق بیمه های واریزی از محل بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره در بازه زمانی جشنواره می باشد .
 • بررسی و واریز جوایز پس از پایان مدت جشنواره انجام خواهد شد .
 • حق بیمه هایی که از محل صندوق نماینده وصول شود به شرط تسویه بدهی صندوق نماینده در زمان اتمام جشنواره مورد قبول خواهد بود .
 • هر نماینده بایستی برای ورود به جشنواره باید شرط حداقل امتیاز فروش را رعایت کند .
 • کلیه ی محاسبات بر مبنای خالص حق بیمه صادره خواهد بود ( مبالغ وصول بدون مالیات بر ارزش افزوده در جشنواره در نظر گرفته میشود )
 • کشف هر گونه تخلف ، تقلب، تبانی،  صدور بیمه نامه مغایر با ؛ آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی و دستورالعمل های داخلی ، صدور بیمه نامه صوری ، عملکرد خارج از عرف ، عدم رعایت اخلاق حرفه ای و  دیگر مواردی که به واسطه آن نمایندگان جوایزی را دریافت نموده باشد ، مشمول مرور زمان نبوده و در صورت اثبات این موضوع در هر زمان ، جوایز اهدایی به عنوان مطالبات شرکت از طرق قانونی از فرد یا افراد خاطی مسترد خواهد شد.
 • تمامی فرآیند ها ، رویه های سیستمی ، دستورالعمل ها و آیین نامه های شرکت جزئی از جشنواره محسوب میشود .
 • واریز به اندوخته در محاسبات وصول و صدور بیمه نامه های عمر لحاظ نخواهد شد.
 • پرتفوهایی که بر اساس شرایط خاص جذب خواهد شد از شمول جشنواره خارج میباشد .
 • چنانچه در خلال جشنواره مواردی به مفاد این دستورالعمل افزوده گردد ملاک تصمیم گیری نسبت به آن مصوبه هیئت عامل می باشد .
 • فسخ ، ابطال ، بازخرید بیمه نامه و صدور الحاقیه برگشتی برای بیمه نامه های مشمول در مدت جشنواره ، تا 4 ماه پس از جشنواره بررسی و در صورت وجود ، مبلغ جایزه از کارمزد پرداختی به نماینده کسر خواهد شد .
 • گزارش گیری عملکرد شبکه فروش بر اساس واحد معرف میباشد .

 

5-2          محاسبه امتیاز فروش :

 • رشته های بیمه ای قابل فروش و ضرایب امتیاز دهی در این جشنواره به شرح جدول 5-2 است :
جدول 5-2 :  *ضرایب امتیازدهی برای همگن سازی رشته های بیمه ای 
مهندسی بدنه (سواری) ثالث (سواری) زندگی حوادث انفرادی آتش سوزی رشته بیمه ای
1.5 0.9 0.8 1.6 1.2 1.5 *ضریب امتیاز

 

**امتیاز  =  خالص حق بیمه وصولی بیمه نامه های جدید در مدت جشنواره    ×    *ضریب امتیاز هر رشته( جدول 5-2)

1,000,000                                                                                                                  

5-3          محاسبه جایزه :

به ازای هر یک میلیون ریال حق بیمه وصولی پس از اعمال ضرایب بند 5-2 یک امتیار تولید میگردد که بر این اساس بازه جوایز قابل اعطا به شرح جدول 5-3 ذیل است :

امتیازات اعشاری به منظور حمایت نماینده در هر رشته به سمت بالا گرد میگردد .

جدول 5-3:

ردیف بازه امتیاز** به ازای هر امتیاز**
1 از 1,500  الی 3,000 امتیاز 12,000 ریال جایزه
2 از 3,001 الی 4,000 امتیاز 20,000 ریال جایزه  
3 از 4,001  الی 5,000  امتیاز 22,000  ریال جایزه
4 از 5,001 الی 6,000  امتیاز 30,000 ریال جایزه
5 بیشتر از  6,000  امتیاز 40,000 ریال جایزه

 

 

مثال فروش :

 

رشته های بیمه ای مبلغ خالص وصولی *ضرایب امتیاز هر رشته **امتیاز فروش جایزه (ریال ) درصداز پرتفوی
آتش سوزی 373,489,762 1.5 560 166,230,000 3%
اتومبیل – بدنه 2,478,866,770 0.9 2,231
اتومبیل – ثالث 3,018,312,160 0.8 2,415
عمر و سرمایه گذاری 211,116,641 1.6 338
مجموع 6,081,785,333   5,544

 

 • امتیاز فروش در مثال فوق در ردیف 4 قرار گرفته و مبلغ جایزه بر اساس 3درصد امتیاز فروش محاسبه شده است .

 

 

مفاد این دستورالعمل در تاریخ 30/09/1400 در هیئت عامل شرکت به تصویب رسیده است و از 1 دی ماه اجرایی می باشد .