شماره 178 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر برگزاری پنل توسعه مدیریت دانش بنیان در فرآیندهای بیمه‌گری و تخفیف بیمه برای خانواده بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 178 رازی در تاریخ دوشنبه چهارده آذرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری پنل توسعه مدیریت دانش بنیان در فرآیندهای بیمه‌گری، تخفیف بیمه برای خانواده بیمه رازی، شعب بیمه رازی در روز بیمه و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 178 – 1401 – 09 – 14