🗞 روزنامه #رازی + گویا

☑️شماره 47

17 مرداد ۱۴۰۰

#بیمه_رازی

✅ #روابط_عمومی و بین الملل🌐

📞۰۲۱۸۲۸۷

✅ @razi24_insurance

✅ https://instagram.com/razi24_insurance

🌐 www.Razi24.ir