? روزنامه #رازی + گویا

☑️شماره 47

17 مرداد ۱۴۰۰

#بیمه_رازی

✅ #روابط_عمومی و بین الملل?

?۰۲۱۸۲۸۷

✅ @razi24_insurance

✅ https://instagram.com/razi24_insurance

? www.Razi24.ir