مدیرعامل شرکت بیمه رازی طی حکمی علی سلطانی را به عنوان سرپرست مدیریت بیمه های حمل و نقل این شرکت منصوب کرد.
دکتر علی جباری در حکم خود از سلطانی خواسته است با به کارگیری همه توان و ظرفیت آن مدیریت نسبت به تحقق اهداف بنیادین ارتقاء جایگاه بیمه رازی در صنعت بیمه و افزایش کارآمدی شرکت بعنوان بیمه گر حرفه ای برای بیمه گذاران، آحاد مردم و سهامداران تلاش کند.
جباری اظهار امیدواری کرده است که مدیریت جدید این حوزه در راستای چرخش های استراتژیک، اهداف و استراتژی های کلان مصوب هیات مدیره به ویژه “توسعه بیمه های حمل و نقل، کشتی و هواپیما، طراحی پوشش و محصولات جدید، آموزش، توانمند سازی و سازماندهی شبکه نمایندگی شرکت جهت ارتقاء فعالیت در رشته های حمل و نقل ، خلاقیت و نوآوری در خدمات بیمه ای” تحت نظر معاون فنی بیمه های غیر زندگی به عنوان رویکردها و راهبردهای بنیادین شرکت بیمه رازی اقدام کند.
توجه به خط مشی های سه گانه افزایش سهم بازار و توسعه کمی و کیفی پرتفوی، پرداخت بهینه خسارت و سودآوری شعب و نمایندگی ها تواًم با خالقیت و نوآوری در راستای تحول و سرآمدی شرکت و استفاده از فن آوری های نوین در جهت توسعه فعالیت های بیمه گری و بهبود عملکرد شرکت در حوزه بیمه ای حمل و نقل از دیگر موارد مورد انتظار مدیرعامل شرکت بیمه رازی از سرپرست مدیریت بیمه های حمل و نقل این شرکت است.