مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به اینکه سرمایه انسانی سرمایه اصلی هر سازمان است، گفت: عملگرایی نتیجه چرخش‌های استراتژیک در بیمه رازی است.
دکتر علی جباری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه صنعت بیمه در پشتیبانی از رفاه و آرامش جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: به‌روز بودن در صنعت بیمه جزء جدانشدنی این صنعت است و سازمان‌های چابک به سرعت به تغییرات محیطی پاسخ سریع و صحیح می‎دهند.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: بیمه رازی در راستای بقا و رهبری بازار در شرایط کنونی تمرکززدائی را به عنوان اصل حیاتی در نظر گرفته و در چرخش‌های استراتژیک خود با کاهش ارتفاع سازمانی، شعبه محوری و نماینده محوری را جایگزین ستاد محوری شده است.
او با اشاره به اینکه 90 درصد اختیارات ستاد به شعب واگذار شده است، یادآور شد: شعار زدگی و فاصله از نگرش پراگماتیک به برنامه، دام پیاده سازی برنامه استراتژیک در سازمان‌ها به حساب می‌آید.
جباری خاطرنشان کرد: بیمه رازی با رویکردی عملگرایانه جهت تحقق تمرکززدایی و افزایش چابکی سازمان، برنامه‌های کیفی توسعه آموزشی شبکه فروش در کنار برنامه‌های انگیزشی، مدلی جامع از توسعه سرمایه هوشی را طراحی و اجرایی کرده است.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: طراحی نظام جامع آموزشی، پرداخت سود مشارکت در منافع به شعب و طرح جامع درمان تکمیلی ویژه و ممتاز نمایندگان برای صیانت از سلامت ایشان در دوره فراگیری کووید19 بخش کوچکی از طرح جامع شعبه و نماینده محوری در این سازمان بوده ‌است.
او گفت: همچنین برای اجتناب از رویکرد ستادمحور، برنامه‌های تعاملی مشارکتی با نمایندگان جهت بررسی شرایط حاکم در شبکه فروش و بهره‌برداری بیشتر از استعدادها و تجارب آن‌ها طراحی و اجرا شد که میزان انگیزش و همراهی بدنه عظیم فروش با اهداف کلان و یکپارچه‌سازی نگرش سازمانی به چشم‌انداز را به همراه داشته است.
جباری تاکید کرد: رویکرد نوین در بیمه رازی سبب شده تا این شرکت از میانگین صنعت در رشد فروش برخی از رشته‌ها پیشی گرفته و رشد حدود 200 درصدی در برخی از بازه‌های زمانی را تجربه کند.
مدیرعامل بیمه رازی در انتها گفت: سرمایه انسانی، تجارب و ایده‌های آنان در کنار روحیه همدل و یکپارچه، سرمایه اصلی هر سازمان به حساب می‌آید.