همزمان با روز خبرنگار؛از تمبر روزخبرنگار و طرح جامع بیمه اصحاب رسانه و هنرمندان در بیمه رازی رونمایی می شود