?کاهش کسری بودجه و تورم با کنترل هزینه های جاری و ریخت و پاش ها
?کاهش میزان استقراض از بانک مرکزی و  فشار دولت بر پایه پولی
?تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی
?استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت
?اختصاص ۱۳۶ همت هزینه عمرانی
?تسویه کامل ۵۴ همت تنخواه باقی مانده از دولت قبل
?تسویه طلب های شش ماهه معلمان حق‌التدریس و مراکز دانشگاهی
?واریز بیش از ۱۹۰ همت درآمدهای صادرات نفت و میعانات به خزانه (درآمد سال ۹۹ ، ۱۷ همت بود)
?افزایش 36درصدی صادرات غیرنفتی
?افزایش حجم تجارت خارجی بدون لحاظ نفت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار
?کاهش ۲۷ درصدی فروش اوراق نسبت به سال ۱۳۹۹

https://www.shada.ir/fa-IR/shada/11367/news/view/15814/221164/Staging