شماره 162 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار رازی بدهی معوق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ندارد و انتخاب مدیران استانی شرکت از خانواده بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 162 رازی در تاریخ چهارشنبه 16 شهریورماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه رازی بدهی معوق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ندارد، انتخاب مدیران استانی شرکت از خانواده بیمه رازی، برگزاری جلسه با معاون پشتیبانی سازمان راهداری خراسان جنوبی در خصوص انعقاد قرارداد تجمیع بیمه‌ای سازمان مذکور، آموزش مهارت‌های فروش بیمه‌های زندگی نمایندگان شعبه آپادانا و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 162 – 1401 – 06 – 16