شماره 165 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار برترین‌های لیگ الماس بیمه رازی معرفی شدند،  پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 165 رازی در تاریخ شنبه 9 مهرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برترین‌ها لیگ الماس بیمه رازی معرفی شدند، کشــیک شــعبه مشــهد بیمــه رازی و برپایــی موکــب و پخــش نــذورات در ســالروز شــهادت امــام رضــا (ع) پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 165 – 1401 – 07 – 09