شماره 166 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار بیمه رازی در خانه امن آتش‌نشان‌ها و بیمه رازی در کنار صنایع مردم نهاد پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 166 رازی در تاریخ سه شنبه 12 مهرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه بیمه رازی در خانه امن آتش‌نشان‌ها، بیمه رازی در کنار صنایع مردم نهاد، نیم نگاه نمایندگان شهر کاشان به بیمه‌های گروهی پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 166 – 1401 – 07 – 12