شماره 168 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار پیروزی بیمه رازی در دادگاه تجدید نظر و حمایت مالی شرکت در همایش یاوران وقف پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 168 رازی در تاریخ سه شنبه 19 مهرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه پیروزی 2.5 میلیارد تومانی رازی در دادگاه تجدیدنظر، حمایت مالی شرکت بیمه رازی در همایش یاوران وقف، جلسه معارفه مدیر جدید شعبه چالوس، عیادت مدیر شعبه استان خوزستان از نماینده شهرستان ماهشهر و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 168 – 1401 – 07 – 19 (1)