شماره 170 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار اقدام ارزشمند نماینده بیمه رازی و اقدام هماهنگ بخش‌های مختلف شرکت پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 170 رازی در تاریخ دوشنبه 2 آبانماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه اقدام ارزشمند نماینده بیمه رازی در حوزه مسئولیت اجتماعی، اقدام هماهنگ بخش‌های مختلف بیمه رازی، انتصاب مدیر جدید شعبه آپادانا و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 170 – 1401 – 08 – 02 (1)