شماره 171 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار ارائه خدمات بیمه‌ای به دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران و رقابت قابل توجه بیمه‌های زندگی بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 171 رازی در تاریخ یکشنبه 8 آبانماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه رازی، بیمه زندگی رازی همچنان در رقابت سودآوری، بیمه رازی حامی طرح‌های بیمه‌ای و گردشگری دانش بنیان و … پرداخته شده است.

 

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 171 – 1401 – 08 – 08