شماره 174 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار اقدامات ارزشمند مدیرعامل بیمه رازی در صندوق تامین خسارت بدنی و برگزاری دوره‌های ارتقا دانش و مهارت‌های فردی در بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 174 رازی در تاریخ شنبه 21 آبانماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه اقدامات ارزشمند مدیرعامل بیمه رازی در صندوق تامین خسارت بدنی، برگزاری دوره‌های ارتقا دانش و مهارت‌های فردی در بیمه رازی، بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث اجرایی شد، افزایش سطح آگاهی جامعه مهمترین هدف بیمه رازی در کنگره فوتبال کلینیک و … پرداخته شده است.

 

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 174 – 1401 – 08 – 21 (1)