جریمـه بیمـه نامـه شـخص ثالـث وسـایل نقلیـه موتـور فاقـد بیمـه نامـه تـا پایـان آذرمـاه بـه صـورت صـد در صـد بخشـیده شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل بیمـه رازی، بـا توجـه بـه پیشــنهاد رئیــس کل بیمــه مرکــزی و موافقــت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایـی، جریمـه بیمـه نامـه شـخص ثالـث وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی فاقـد بیمـه نامـه از تاریـخ 13 آذرمـاه بـه مـدت 18 روز بـه صـورت صـد در صـد بخشـیده شـد.

ایــن تصمیــم بــا هــدف ترویــج فرهنــگ بیمــه و حمایــت از اقشــار آسـیب پـذر جامعـه اتخـاذ شـده و تنهـا بـه بیمـه نامـه‌های یکسـاله تعلـق خواهـد گرفـت.