شماره 183 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار  سفر استانی مدیرعامل به استان سمنان، پاسخ به بیش از 242 هزار تماس از سوی مرکز تماس بیمه رازی و معارفه سرپرست مدیریت شعبه ساری در سفر استانی معاون مالی و اداری بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 183 رازی در تاریخ چهارشنبه 30 آذرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه سفر استانی مدیرعامل به استان سمنان، پاسخ به بیش از 242 هزار تماس از سوی مرکز تماس بیمه رازی، معارفه سرپرست مدیریت شعبه ساری در سفر استانی معاون مالی و اداری بیمه رازی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 183 – 1401 – 09 – 30