مانده بدهی بیمه رازی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی به صورت کامل پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، پیرو اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص مانده بدهی شرکت بیمه رازی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی به مبلغ 931 میلیارد ریال، به اطلاع می‌رساند که مانده بدهی فوق با مدیریت دکتر علی جباری در چهارماهه اول سال 1401 به صورت کامل پرداخت شده است، بنابراین شرکت بیمه رازی از بابت سنوات 1400 و قبل از آن هیچ گونه بدهی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ندارد.

بیمه رازی همواره خواستار تعامل سازنده با نهادها و سازمان‌های همکار در صنعت بیمه است و همواره تلاش دارد که اهتمام ویژه‌ای را در مسیر اجرای قوانین و مقررات مقررات داشته باشد.

لازم به اشاره است که صندوق تامین خسارت‌های بدنی ذیل بند 2-1-5 گزارش صورت‌های مالی خود در سال 1400 نیز اشاره کرده که بخش عمده‌ای از بدهی شرکت‌های بیمه تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی وصول شده است.