شعبه کاشان بیمه رازی بیش از 1000 فقره بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در سال 1401 صادر کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، در ادامه مسیر رو به اوج بیمه رازی و توجه ویژه به بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شعبه کاشان بیمه رازی توانست با همراهی و همت نمایندگان خود بیش از 1000 فقره بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری صادر کند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با فروش این تعداد بیمه نامه، این شعبه به عنوان شعبه برتر به لحاظ فروش بیمه‌های زندگی در بین شعبه‌های بیمه رازی در سراسر کشور شناخته می‌شود.

براساس این گزارش شعبه کاشان به مناسبت چنین اتفاق مهمی در سطح استان از شبکه فروش خود تقدیر و تشکر کرد.