همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

عکس سایت

طهماسب مظاهری

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

امیررضا واعظ آشتیانی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

48

بهمن یزدخواستی

سمت: رئیس و عضو هیئت مدیره

تلفن: ۲۰۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

افشین تیرداد

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱