تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

معرفی هیئت مدیره

جناب آقای دکتر علی جباری مرکید

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

تلفن:86757200-021

فکس:88664278-021

جناب آقای مهندس امیر رضا واعظی آشتیانی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:86757000-021

فکس:88664278-021

جناب آقای دکتر افشین تیرداد لسکوکلایه

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:86757000-021

فکس:88664278-021

جناب آقای دکتر جمشید اقبالپور

سمت: رئیس هیئت مدیره

تلفن: 201-86757000-021

فکس: 88664278-021

سرکارخانم دکتر شادی سلامت

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:86757000-021

فکس:88664278-021