تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

عکس سایت

طهماسب مظاهری

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک:

71

سید مجید بختیاری

سمت: مدیرعامل

تلفن: ۲۰۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۲۰۶

پست الکترونیک:

امیررضا واعظ آشتیانی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک:

48

بهمن یزدخواستی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: ۲۰۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

پست الکترونیک: –

افشین تیرداد

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: