تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

fav

طهماسب مظاهری

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک:

71

سید مجید بختیاری

سمت: مدیرعامل

تلفن: 200-86757000-021

فکس: 88664206

پست الکترونیک:

امیر رضا واعظ آشتیانی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک:

48

بهمن یزدخواستی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن: 201-86757000-021

فکس: 88664278-021

پست الکترونیک: –

افشین تیرداد

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:

فکس:

پست الکترونیک: