همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

مرکز‌ارتباط 8287-021

جناب آقای دکتر علی جباری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره