تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

    کارتابل جامع خدمات بیمه ای ویژه دانشگاه تهران

life insurance
بیمه های زندگی
treatment insurance
بیمه درمان تکمیلی
fire insurance
بیمه آتش سوزی
car insurance
بیمه اتومبیل

0933-8287000

021-8287

www.razi24.ir

info@razi24.ir

20008287