تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری مشترک به منظور رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی گردیده است. در این بیمه نامه علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره مند است، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز می‌تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی از پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده نماید .

مزایای سرمایه گذاری

 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت طبق جدول پیوست بیمه نامه
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه

مزایای بیمه‌ای

 • پرداخت اندوخته بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده اصلی در پایان مدت بیمه نامه طبق جدول پیوست و آخرین تغییرات صورت گرفته توسط بیمه گر
 • پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه به همراه اندوخته به استفاده کنندگان ، در صورت فوت به هر علت بیمه شده اصلی و پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کنندگان، در صورت فوت بیمه شده فرعی
 • پرداخت سرمایه بیماریهای خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء‌ اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی ( حد اکثر معادل 30 % سرمایه فوت به هر علت ) برای هر یک از بیمه شدگان
 • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه (حداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت ) به استفاده کننده بیمه نامه در صورت فوت هریک از بیمه شدگان
 • معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه برای بیمه شده اصلی.
 • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو وازکارافتادگی دائم ( کلی و یا جزئی) ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان
 • پرداخت هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان ( حداکثر تا 10% مبلغ سرمایه فوت به علت)
   

سایر مزایا

 • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 • امکان پرداخت حق بیمه به روش‌های یکجا، سالیانه و اقساط: شش ماهه، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه
 • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار
 • امکان افزایش حق بیمه برای جبران اثرات تورم
 • تخصیص سود به صورت روز شمار
 • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته بیمه نامه)