همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

مرکز‌ارتباط 8287-021

59

علی زین ساز

سمت: مدیر اتکایی و امور بین الملل

تلفن: 318-86757000-021

پست الکترونیک: a.zinsaz@razi24.ir

64

علی صیف زاده

سمت: مدیر بیمه های خودرو

تلفن: 701-86757000-021

پست الکترونیک:a.seif@razi24.ir

آقای مشکلاتی

علیرضا مشکلاتی

سمت: مدیر برنامه ریزی و تحول

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:a.moshkelati@razi24.ir

علی پور

جلال علیپور

سمت: سرپرست مدیریت توسعه بازار بیمه‌های زندگی

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:j.alipour@razi24.ir

آقای پروازی

حمیدرضا پروازی

سمت: مدیر کسب و کار دیجیتال

تلفن: 313-86757000-021

پست الکترونیک:h.parvazi@razi24.ir

حکیمه انصاری

سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: 418-86757000-021

پست الکترونیک: h.ansari@razi24.ir

72

مجید نجفی

سمت: مدیر بیمه های اشخاص

تلفن: 713-86757000-021

پست الکترونیک:m.najafi@razi24.ir

آقای شکاریان

امیر شکاریان

سمت: مدیر سرمایه گذاری

تلفن: 86757317-021

پست الکترونیک:a.shekarian@razi24.ir

شهیدی

شهرزاد حق گذار شهیدی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت

تلفن: 308-86757000-021

پست الکترونیک:sh.haghgozar@razi24.ir

_MG_7755

هما شاهانیان

سمت: مدیر سرمایه انسانی و آموزش

تلفن: 703-86757000-021

پست الکترونیک: h.shahanian@razi24.ir

بهرامی نسب

علی بهرامی نسب

سمت: سرپرست مدیریت مالی

تلفن: 326-86757000-021

پست الکترونیک:a.bahraminasab@razi24.ir

66

رضا بیگدلی

سمت: مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: 311-86757000-021

پست الکترونیک:r.bigdeli@razi24.ir

فاطمه نصیری

سمت: سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی

تلفن: 441-86757000-021

پست الکترونیک:

کریم پور

سامان کریم پور

سمت:  سرپرست مدیریت حسابرسی

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:s.karimpor@razi24.ir

_MG_37006

ناصرالدین اسلامی‌فرد

سمت: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 300-86757000-021

پست الکترونیک: n.eslamifard@razi24.ir

سعید عظیمی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: 310-86757000-021

پست الکترونیک:s.azimi@Razi24.ir

68

سهیلا شرفی

سمت: مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما

تلفن: 483-86757000-021

پست الکترونیک:s.sharafi@razi24.ir

آقای کاظمی

فریدون کاظمی

سمت:  مدیر راهبری شبکه فروش

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:f.kazemi@razi24.ir

افروز

اورینب افروز کلاردهی

سمت:  سرپرست مدیریت اکچوئری

تلفن:412-86757000-021

پست الکترونیک: