تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

مرکز‌ارتباط 8287-021

معرفی مدیران ارشد

علی زین ساز

سمت: مدیر اتکایی و امور بین الملل

تلفن: 318-86757000-021

پست الکترونیک: a.zinsaz@razi24.ir

علی صیف زاده

سمت: مدیر بیمه های خودرو

تلفن: 701-86757000-021

پست الکترونیک:a.seif@razi24.ir

سعید عظیمی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: 310-86757000-021

پست الکترونیک:s.azimi@Razi24.ir

علیرضا مشکلاتی

سمت: مدیر برنامه ریزی و تحول

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:a.moshkelati@razi24.ir

حکیمه انصاری

سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: 418-86757000-021

پست الکترونیک: h.ansari@razi24.ir

شهرزاد حق گذار شهیدی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت

تلفن: 308-86757000-021

پست الکترونیک:sh.haghgozar@razi24.ir

هما شاهانیان

سمت: مدیر سرمایه انسانی و آموزش

تلفن: 703-86757000-021

پست الکترونیک:

علی بهرامی نسب

سمت: سرپرست مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری

تلفن: 326-86757000-021

پست الکترونیک:a.bahraminasab@razi24.ir

رضا بیگدلی

سمت: مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: 311-86757000-021

پست الکترونیک:r.bigdeli@razi24.ir

سامان کریم پور

سمت:  سرپرست مدیریت حسابرسی

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:s.karimpor@razi24.ir

فاطمه نصیری

سمت: سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی

تلفن: 441-86757000-021

پست الکترونیک:

ناصرالدین اسلامی‌فرد

سمت: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 300-86757000-021

پست الکترونیک: n.eslamifard@razi24.ir

علی سلطانی

سمت: سرپرست مدیریت بیمه های حمل و نقل

تلفن: 483-86757000-021

پست الکترونیک:a.soltani@razi24.ir

فریدون کاظمی

سمت:  مدیر راهبری شبکه فروش

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:f.kazemi@razi24.ir

اورینب افروز کلاردهی

سمت:  سرپرست مدیریت اکچوئری

تلفن:412-86757000-021

پست الکترونیک:o.afrooz@razi24.ir

پیمان قربانی زیردهی

سمت: سرپرست مدیریت توسعه بازار بیمه های زندگی

تلفن:322-86757000-021

پست الکترونیک:

اکبر رواقی

سمت:  سرپرست مدیریت بیمه های اشخاص

تلفن:713-86757000-021

پست الکترونیک:a.ravaghi@razi24.ir

سعادت فراقی

سمت:سرپرست مدیریت مهندسی،انرژی و ریسک های خاص

تلفن:307-86757000-021

پست الکترونیک:s.faraghi@razi24.ir