همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

59

علی زین ساز

سمت: مدیر اتکایی و امور بین الملل

تلفن: ۳۱۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: a.zinsaz@razi24.ir

61

امیر بابااکبری

سمت: مدیر دفتر یادگیری و توسعه مدیریت

تلفن: ۳۱۶-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:akbari@razi24.ir

64

علی صیف زاده

سمت: مدیر بیمه های خودرو

تلفن: ۷۰۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:a.seif@razi24.ir

68

سهیلا شرفی

سمت: مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما

تلفن: ۴۸۳-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:s.sharafi@razi24.ir

آقای مشکلاتی

علیرضا مشکلاتی

سمت: مدیر برنامه ریزی و تحول

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:a.moshkelati@razi24.ir

رحیمی

حامد رحیمی شکوه

سمت: مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:h.rahimi@razi24.ir

علی پور

جلال علیپور

سمت: سرپرست مدیریت توسعه بازار بیمه‌های زندگی

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:j.alipour@razi24.ir

آقای پروازی

حمیدرضا پروازی

سمت: مدیر کسب و کار دیجیتال

تلفن: ۳۱۳-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:h.parvazi@razi24.ir

fav

حکیمه انصاری

سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: ۴۱۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: h.ansari@razi24.ir

آقای جوادی

وهاب جوادی

سمت: مدیر توسعه و راهبری بازار

تلفن: ۳۲۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:v.javadi@razi24.ir

63

سهراب جافریان

سمت: سرپرست مدیریت بیمه‌های مهندسی و انرژی

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: s.jaferian@razi24.ir

72

مجید نجفی

سمت: مدیر بیمه های اشخاص

تلفن: ۷۱۳-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:m.najafi@razi24.ir

آقای شکاریان

امیر شکاریان

سمت: مدیر سرمایه گذاری

تلفن: ۸۶۷۵۷۳۱۷-۰۲۱

پست الکترونیک:a.shekarian@razi24.ir

شهیدی

شهرزاد حق گذار شهیدی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت

تلفن: ۳۰۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:sh.haghgozar@razi24.ir

fav

فاطمه نصیری

سمت: سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی

تلفن: ۴۴۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:

_MG_7212

ناصرالدین اسلامی‌فرد

سمت: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: ۳۰۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: n.eslamifard@razi24.ir

جمالی

رضا جمالی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: ۳۱۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:jamali@razi24.ir

62

مژده موسوی

سمت: مدیر بیمه های زندگی

تلفن: ۳۲۲-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: life@razi24.ir

66

رضا بیگدلی

سمت: مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: ۳۱۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:r.bigdeli@razi24.ir

بهرامی نسب

علی بهرامی نسب

سمت: سرپرست مدیریت مالی

تلفن: ۳۲۶-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱
پست الکترونیک:a.bahraminasab@razi24.ir

آقای کاظمی

فریدون کاظمی

سمت:  مدیر راهبری شبکه فروش

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:f.kazemi@razi24.ir

کریم پور

سامان کریم پور

سمت:  سرپرست مدیریت حسابرسی

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:s.karimpor@razi24.ir

افروز

اورینب افروز کلاردهی

سمت:  سرپرست مدیریت اکچوئری

تلفن:۴۱۲-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: