تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

ویدئوهای آموزشی قرارداد وزارت نیرو

ویژه بیمه شده‌ها

راهنمای ثبت، مشاهده و پیگیری خسارت‌های درمانی برای بیمه شده ها

ویژه مراکز طرف قرارداد

راهنمای ثبت نام مراکز طرف قرارداد در سامانه آنلاین خسارت های درمانی

ویژه کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمه

راهنمای ثبت (پذیرش) اسناد خسارت های درمانی
راهنمای ارزیابی اسناد خسارت های درمانی
راهنمای کارشناسی اسناد و توضیحات تکمیلی و پذیرش
راهنمای صدور سند اصلاحی خسارت های درمانی پس از ارسال به مالی
مشاهده و پیگیری نسخ خسارت های درمانی
آموزش پذیرش سریع
راهنمای دسترسی به سامانه و ارزیابی خسارت های درمانی پزشک معتمد
راهنمای تخصیص پرونده های خسارت ثبت شده توسط بیمه شده به کارشناسان ارزیابی
راهنمای ایجاد قانون فردی برای بیمه شده ها
راهنمای آموزشی موارد موردنیاز مدیران سیستم (مدیر شعبه)