تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

    کارتابل جامع خدمات بیمه ای ویژه دانشگاه تهران

Therapeutic obligations
خلاصه تعهدات درمانی
damage
اعلام خسارت

0933-8287000

021-8287

www.razi24.ir

info@razi24.ir

20008287